ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.11

Ключові слова:

освіта, формальна й неформальна освіта, безперервна освіта, заклади вищої освіти, освіта дорослих, інститути громадянського суспільства

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти неформальної освіти як чинника розвитку людського капіталу. Доведено актуальність зазначеного виду освіти для особистісного та професійного зростання здобувача вищої освіти, формування позитивної мотивації щодо самовдосконалення, потреби в навчанні впродовж життя. Схарактеризовано особливості неформальної освіти, її сильні сторони, а саме: суб’єкт-суб’єктні взаємини учасників, особистісний підхід, діалогічні, інтерактивні методи як пріоритетні, добровольчі засади участі, наявність в учасників позитивної мотивації до діяльності, тематична й організаційна різноманітність, практичне спрямування, гнучкість планування. Обґрунтовано процесуальний взаємозв’язок та важливість інтеграції з формальною освітою, циклічність процесу переведення ефективних форм навчання з інноваційних у традиційні шляхом їх освоєння та впровадження. Визначено два напрями взаємодії, що зумовлюють діяльність студентів як учасників заходів та науково-педагогічних працівників як спікерів, експертів, тренерів. Акцентовано увагу на особливостях планування, організації та проведення заходів в умовах воєнного стану, зокрема на короткостроковому плануванні, використанні інформаційно-комунікаційних технологій, проведенні заходів у дистанційному режимі. Підкреслено особливе значення неформальної освіти як соціогромадянського феномену, адже неформальна освіта в демократичному суспільстві стає засобом виховання, створює умови для формування свідомого й активного громадянина. Неформальна освіта здатна впливати на вирішення проблем місцевої громади, є тим механізмом, який забезпечить розвиток суспільства і сприятиме встановленню довіри між громадянами і владою. Порушено питання визнання результатів неформальної освіти та механізм взаємодії, налагодження партнерських взаємин закладів вищої освіти з інститутами громадянського суспільства. Зроблено висновок, що неформальна освіта дає можливості для подальшого вдосконалення компетентностей, набутих під час навчання у закладі вищої освіти, допомагає у підготовці фахівців, здатних вчитися упродовж життя й бути конкурентоздатними на ринку праці.

Посилання

Андрощук І.М., Калюжна Т.Г., Піддячий В.М., Шарошкіна Н.Г. Навчання дорослих в умовах неформальної освіти : практичний посібник. Київ : ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 2019. 215 с.

Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б., Прийма С.М. Неформальна освіта дорослих – освітній тренд ХХІ століття. Рідна школа. 2017. № 11–12. С. 2–7.

Баніт О.В. Освіта різних категорій дорослого населення як ресурс розвитку суспільства, що навчається. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі : матеріали тез доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік (25–26 березня 2020 р.). Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ : «ДКС-Центр», 2020. 138 с.

Велика Українська Енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 (дата звернення: 20.08.2023).

Величко В.Є., Федоренко О.Г. Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/fmo_2017_3_8.pdf (дата звернення: 22.08.2023).

Закревська С. Неформальна освіта дорослих в Україні та в країнах Європейського Союзу: феномен, історія, значення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2011. Вип. 3 (1). С. 294–305.

Коваленко М.О. Визнання результатів неформальної освіти як чинник людського розвитку. Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 162–165.

Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти. Фізико-математична освіта : науковий журнал. 2017. Випуск 3 (13). С. 35–38.

Огієнко О. Шведський досвід організації та функціонування навчальних гуртків для дорослих. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/OD/2010_2/10OOINGD.pdf (дата звернення: 08.08.2023).

Огієнко О. Неформальна освіта дорослих в умовах глобалізації та інтеграції: виклики та можливості. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : збірник наукових статей / колектив авторів; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. Київ : Знання України. С. 80–86.

Одарченко В.І., Кузнєцова О.В., Акімова О.М. Сучасні підходи організації неформальної освіти в процесі підготовки майбутніх вчителів у ЗВО. Danish Scientific Journal. 2020. № 43. С. 25–29.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування». URL: https://vspu.edu.ua/content/img/education/OPP-Pravo-2019.pdf (дата звернення: 05.08.2023).

Павлик Н.П. Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 350 с.

Піддячий В.М. Формування громадянської компетентності майбутніх педагогів у контексті освіти дорослих. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі : матеріали тез доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік (25–26 березня 2020 р.). Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ : ДКС-Центр, 2020. 138 с.

Положення про неформальну та інформальну освіту КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». URL: https://drive.google.com/file/d/1lMVFgZwPs8D8NkaYs64S-TqbYYCEAq5M/view (дата звернення: 05.08.2023).

Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затверджений наказом МОН України № 130 від 08.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-22#Text (дата звернення: 05.08.2023).

Про освіту : Закон України №2145-VIII від 05.09.2017 (зі змінами 2023 рік). URL: https://urst.com.ua/pro_osvitu/st-8 (дата звернення: 05.08.2023).

Проєкт Закону України «Про освіту дорослих». URL: https://ips.ligazakon.net/document/JI06948A?an=19 (дата звернення: 05.08.2023).

Ружицький В.А. Розвиток професійних художніх умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі формальної, інформальної й неформальної освіти. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки». 2016. Вип. 1 (30). С. 105–114.

Скорик Т.В., Вергунова В.С. Неформальна освіта як чинник професійного розвитку майбутніх учителів. Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (11–12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 86–89.

Сулаєва Н.В. Аксіологічні орієнтири неформальної мистецької освіти майбутніх учителів. Мистецтво та освіта. 2017. № 4. С. 2–5.

Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 11. 2015. С. 303–309.

Шапочкіна О.В. Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині : автореф. дис. на здобуття звання канд. пед. наук. Київ, 2012. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23