НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В ЗАПОБІГАННІ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.14

Ключові слова:

міжнародні стандарти, запобігання домашньому насильству, взаємодія з міжнародними організаціями, меморандум

Анотація

Мета статті полягає в проведенні аналізу нормативно-правової бази діяльності органів публічної влади в частині їх взаємодії з міжнародними організаціями у сфері запобігання домашньому насильству, вивченні правової основи такої взаємодії та встановленні найбільш ефективних форм. Методологія дослідження ґрунтується на використанні комплексного підходу, пов’язаного з систематизацією положень чинних законодавчих актів, а також інших документів, які регулюють зазначені взаємини. Наукова новизна роботи полягає у визначенні місця поширених форм взаємодії державних інституцій (меморандуми, договори про співпрацю, договори про співробітництво) в ієрархії нормативно-правових актів та встановленні необхідності посилення правових форм для забезпечення ефективності такої взаємодії відповідно до рівня (національного, регіонального, місцевого). Висновки. Встановлено, що протягом останніх років Україна значно просунулась у створенні системи запобігання та протидії домашньому насильству. Завдяки наполегливій та ефективній співпраці державних органів, міжнародних інституцій, громадянського суспільства ухвалено важливі нормативні акти, які фактично створюють фундамент для розбудови чіткої системи протидії насильству. Україна в ході формування національного законодавства досліджує та адаптує положення міжнародних стандартів із прав людини, у тому числі щодо протидії домашньому насильству. Проте, дослідження масиву нормативних актів міжнародного правового регулювання насильства в сім’ї виявило відсутність комплексного документа та достатньо слабку нормативну забезпеченість попередження цієї проблеми, а також вузькість законодавчої основи. Встановлено неефективність застосування меморандуму як правової форми взаємодії через відсутність інституційної пам’яті органів публічної влади як гарантії системності та довгострокової перспективи розвитку взаємодії.

Посилання

Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / за ред. С.Я. Єрмоленко. Харків : Фоліо, 2006. 623 с. URL: https://nmetau.edu.ua/file/126.pdf

Дослідження насильства над жінками в Україні. Проведено під керівництвом ОБСЄ. Добробут і безпека жінок. 2019.

Мартинюк О.М. Особливості дипломатичного листування (на матеріалі французької мови). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. № 38. Том 2. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16360/1/Martyniuk_mgu_2019.pdf

Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : монографія / А.О. Галай, В.О. Галай, Л.О. Головко, В.В. Муранова та ін. ; за заг. ред. А.О. Галая. Київ : КНТ, 2014. 160 с.

Офіційний сайт Міністерства закордонних справ. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/uchast-umizhnarodnih-organizaciyah

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки» від 23 червня 2021 р. № 756-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756-2021-%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 2 вересня 2020 року № 784. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2020-%D0%BF#Text

Скрипник О.М. Історія міжнародних організацій : навчальний посібник. Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. 226 c.

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення : науково-практичний посібник / М.В. Євсюкова, Г.О. Христова, О.А. Шаповалова та ін. ; за заг. ред. О.А. Шаповалової, С.О. Павлиш. Київ : ТОВ «Компанія «Ваіте», 2011. 196 с.

Указ Президента України «Про Національну стратегію у сфері прав людини» від 24 березня 2021 року № 119/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text

Introduction to International Human Rights Standards. file:///F:/HR-Textbook-Ch-2-International-Standards-Ed-1.pdf

Universal Declaration of Human Rights. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23