СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.06

Ключові слова:

електронний документообіг, електронний документ, система електронного документообігу, системи організаційного управління, сучасні інформаційні технології автоматизації документообігу

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти реалізації сучасних підходів до впровадження електронного документообігу у систему державного управління в Україні. Визначено їх переваги й недоліки. Розглянуто сучасні інформаційні технології, які можуть бути застосовані для оптимізації роботи з документами в управлінні підприємством. Охарактеризовано відомі системи електронного документообігу, виокремлено основні вимоги до систем електронного документообігу. Окреслено принципи побудови і функціонування системи електронного документообігу. Закцентовано увагу на можливостях, котрі надає впровадження електронного документообігу у систему державного управління. Метою статті визначено аналіз шляхів впровадження електронного документообігу у систему державного управління та умови їх ефективного поєднання. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні таких методів, як аналіз, синтез та узагальнення. Автор зауважує, що методами проведення дослідження можуть бути: тестування; опитування (анкетування, інтерв’ювання); спостереження за умовами впровадження електронного документообігу у систему державного управління; одержання інформації без залучення учасників тощо. Наукова новизна роботи полягає в тому, що автор розглядає питання впровадження електронного документообігу у систему державного управління через систему нормативно-правового забезпечення та реалізації завдань електронного документообігу, а саме: підтримки бази даних документів, завдання руху документів, їх створення та реєстрації, пошуку та генерації. Коротка характеристика наведених систем дає розуміння їх спрямування та цільового призначення. Висновки. Аналіз шляхів впровадження електронного документообігу у систему державного управління дозволяє визначити умови їх ефективного поєднання, вимагає ретельного відстеження ситуації і здійснюється у формі постійної або періодичної перевірки. Розвиток інформаційних технологій дозволяє замінити схеми паперового документообігу на електронний, що економить час, дозволяє уніфікувати систему та підвищити ефективність роботи підприємства.

Посилання

Бєліх І.В. Повна функція публічного управління в аспекті прояву фундаментальних сил природи. Держава та регіони. Серія «Державне управління». 2021. № 1 (71) C. 6–12.

Бородін І.Л. Функції публічного управління. Юридичний вісник. 2014. № 3 (32). С. 34–39.

Васиньова Н.С. Роль електронного документообігу у процесі взаємодії територіальних громад та закладу вищої освіти. Держава та регіони. Серія «Державне управління». 2021. № 1 (71) С. 82–87.

Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е. Електронний документообіг, тенденції та перспективи. 2010. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16036/vis689ism-44-53.pdf.

Гречко А.В. Інтелектуалізація та впорядкування інтерфейсів систем електронного документообігу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03. НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ. 2006. 19 с.

Гречко А.В. Основи електронного документообігу : навчальний посібник. Київський національний торговельно-економічний університет. Київ. 2006. 156 с.

Державна уніфікована система документації: Основні положення. ДСТУ 3843-99. Київ : Держстандарт України. 2000. 8 с.

Електронний документообіг. URL: https://www.viaduk.net/viaduk/web5ua.nsf/0/ACC6E5C6C0A30BD9C225726F0051E265.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» : Офіційний текст, прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 1998 р., зі зм. та доп. станом на 1 вересня 2003 р. Київ : Видавничий дім «Ін Юре». 10 с.

Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради (ВВР). 1992. № 48. Ст. 650.

Кислюк К. Спеціальне документознавство : модульний курс. 2011. 191 с.

Козлова Н.С., Білоусько Т.М. Система управління електронним документообігом на підприємстві. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/300238295.pdf.

Кравець В.І. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» / В.І. Кравець, Т.В. Слісаренко, голов. ред. М.М. Палінчак. Ужгород : Гельветика, 2017. Вип. 13. Ч. 1. С. 136–140. Бібліогр.: с. 139–140 (28 назв).

Круковський М.Ю. Система управління процесами Workflow. Київ : Логос, 2006. 191 с.

Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. Київ : ЦУЛ, 2008. 112 с.

Палеха Ю.І. Управлінське документування : навчальний посібник для вищих навчальних закладів: У 2 ч. Європейський університет. Київ : Видавництво Європейського університету. 2001. 184 с.

Пшенична О.С. Використання інформаційних технологій у майбутній діяльності менеджера : функціональна структура та професійна підготовка. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 1. С. 216–222.

Тарнавський Ю.А. Системи електронного документообігу : опорний конспект лекцій. Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. 37 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23