Вимоги до оформлення статей

Порядок елементів статті:

- шифр УДК;

- прізвище та ім’я (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса установи, емейл автора (усіх співавторів), індекс ORCID – двома мовами (українською та англійською).

- назва статті (напівжирним шрифтом) – двома мовами (українською та англійською).

- розширена структурована анотація наукової статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті – двома мовами (українською та англійською).

Якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті.

- список використаних джерел мовою оригіналу (посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

- References (транслітерація, оформлена у стилі APA).

Структура тексту статті

Текст статті повинен мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги

Текст статті повинен бути набраний у редакторі WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; береги – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25.

Обсяг статті – не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друк. знаків).

У формулах використовуються тільки загальноприйняті символи. Всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

 

                                                                         ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

УДК 351.851

Петро КУХАРЧУК
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»
kpmkpma@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2051-3298

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗБУДОВИ БЕЗПЕЧНОГО І ЗДОРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Анотація. Метою статті є... Методологія дослідження... Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше... Висновки....
Ключові слова: освітнє середовище, компетентність, виховання, здоров’я.

Petro KUKHARCHUK
Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Academy of Continuing Education
kpmkpma@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-2051-3298

 STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF A SAFE AND HEALTHY EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The aim of the article is... The research methodology is... The scientific novelty of the work is... Conclusions... 
Key words: educational environment, competence, education, health.

Постановка проблеми. Впровадження Концепції нової української школи стимулювало посилення зацікавленості наукової спільноти до державного регулювання розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти на основі різних аспектів здоров’язбереження, але проблема формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у процесі професійної діяльності не була предметом цілісного дослідження...
Аналіз джерел та останніх досліджень. Роль здоров’язбереження у професійній діяльності педагога розкрита у працях таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як: Г. Валлер, A. Mільк, К. Ортманн, Т. Алєксєєнко, С. Архипова, Т. Веретенко, Г. Григоренко, Л. Грицюк, Т. Журавель, Н. Зимівець, А. Капська, Л. Коваль...
Метою дослідження є спроба теоретично обґрунтувати регулювання розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти на основі здоров’язбережувальної компетентності...
Виклад основного матеріалу. Розбудова безпечного і здорового освітнього середовища на основі здоров’язбережувальної компетентності в закладах освіти – складний та багатовекторний процес...
Висновки. Державне регулювання розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти – це підвищення мотивації педагогів до здоров’язбережувальної діяльності здійснювати шляхом формування в учнів усвідомлення вагомості здоров’язбережувальної компетентності для успішного здійснення майбутньої професійної діяльності...

 ЛІТЕРАТУРА:

  1. Чернецька Ю.І. Соціально-педагогічні умови адаптації старших підлітків у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Харків, 2008. 22 с.

REFERENCES:

  1. Chernecjka Ju.I. (2008). Socialjno-pedaghoghichni umovy adaptaciji starshykh pidlitkiv u zaghaljnoosvitnikh sanatornykh shkolakh-internatakh [Socio-pedagogical conditions of adaptation of older teenagers in general educational sanatorium boarding schools]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spec. 13.00.05 «Socialjna pedaghoghika». Kharkiv, 22 s. [in Ukrainian]