АДАПТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО ЗМІШАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.13

Ключові слова:

змішані технології навчання, публічне адміністрування освіти, адаптація

Анотація

Статтю присвячено проблемним аспектам адаптації педагогічних кадрів до змішаних технологій у публічному адмініструванні освіти. Виокремлено та проаналізовано моделі змішаних технологій в публічному адмініструванні освіти. Акцентовано увагу на проблемах, які виникають у викладачів та адміністраторів при використанні інноваційних технологій та перспективних векторах подальшого впровадження змішаних технологій у публічному адмініструванні освіти. Підкреслено, що саме постать викладача відіграє ключову роль в освітньому процесі. Адже він має знання та вміння для організації діяльності колективу, здатний передати вихованцям певний набір знань, сприяти формуванню особистості, вихованню моральних цінностей. Метою статті є вивчення процесу та факторів, що впливають на адаптацію педагогічних кадрів до змішаних технологій у сфері публічного адміністрування освіти. Змішане навчання є продуктивною освітньою технологією, яку необхідно комплексно досліджувати і впроваджувати в освітній процес та сферу публічного адміністрування. Методологією дослідження даної статті є аналіз сучасного стану використання змішаних технологій у публічному адмініструванні освіти та визначення чинників, які впливають на ефективність адаптації педагогічних кадрів. Для галузі публічного адміністрування освітня парадигма «Blended Learning» застосовується для різних аудиторій: це може бути навчання здобувачів освіти, а можуть бути тренінги та корпоративне навчання педагогічних кадрів з метою їх саморозвитку, підвищення кваліфікації, чи то навіть налагодження стабільної педагогічної комунікації з метою проведення нарад, педагогічних рад, консультацій. Наукова новизна роботи полягає в тому, що змішане навчання було досліджено як комбінація традиційного контактного формату та використання інформаційно-комунікаційних технологій, що вимагає високого рівня організації та співпраці між різними учасниками освітнього процесу. Роль адміністратора та викладача стає ключовою для успішної реалізації такого підходу. Технологія змішаного навчання, поєднуючи в собі переваги та недоліки традиційних та дистанційних форм навчання, має ряд особливостей. Суттєвою перевагою цієї технології є різноманіття можливостей для взаємодії педагога та здобувача освіти, при якому навчання стає найбільш ефективним. Така взаємодія створює сприятливе середовище для спільного навчання. Висновки. Однією з основних проблем при впровадженні технології змішаного навчання у освітній процес є неготовність педагогічного персоналу та публічних адміністраторів до використання їх у професійній діяльності.

Посилання

Гнатенко Т. С., Лисенко Н. В. Використання інноваційних технологій навчання у ЗВО в умовах змішаного навчання Health & Education. 2023. Вип. 1. С. 14–21. DOI: https://doi.org/10.32782/health-2023.1.3

Грушина І. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 10(1). С. 28–34.

Гуревич Р., Кадемія М. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах Порівняльна професійна педагогіка. 2017. № 7(1). С. 106–112.

Дивак В., Юрченко Ю. Використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні системи відкритої освіти Нова педагогічна думка. 2019. № 4. С. 38–41.

Кравченко І. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти: переваги та ризики. Гірська школа Українських Карпат. 2016. № 15. С. 237–240.

Осадча К. П., Осадчий В. В., Спірін О.М та ін. Використання технологій змішаного та дистанційного навчання у педагогічній підготовці бакалаврів професійної освіти Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 46. С. 155–160.

Сікора Я. Б. Адаптація як об’єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2022. Вип. 2. С. 135–139.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rekomendacij-shodo-vprovadzhennya-zmishanogo-navchannya-u-zakladahfahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti (дата звернення: 01.11.2023)

Сушенцева Л. Інноваційні педагогічні технології у процесі підготовки майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання у навчальному закладі (теоретичний аспект). Науковi записки. 2016. Випуск 9(ІII). С. 65–70.

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / [Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л. та ін.] ; за ред. В. М. Кухаренка. Харків : Міськдрук, НТУ ХПІ, 2016. 284 с.

Фандєєва А. Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації Народна освіта. 2017. Вип. 2. С. 4–9.

Nagel D. The Disruption of Blended Trasforming Education Through Technology. 2011. 07/06 URL: https://thejournal.com/Articles/2011/07/06/The-Disruption-of-Blended-Learning.aspx (дата звернення: 01.11.2023)

Hofmann J. Five Trends Driving Blended Learning. Getting InSync. 2014. 28 June. URL: https://blog.insynctraining.com/five-trends-driving-blended-learning (дата звернення: 01.11.2023)

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16. січ. 2020 р. № 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ МОНУ від 01.10.2012 № 1060. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#T

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02