СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.13

Ключові слова:

ВНЗ, англійська мова, інформаційні технології, методи викладання, мотивація, альтернативні підходи

Анотація

На сучасному етапі розвитку освіти, навчання англійської мови може ефективно поєднувати традиційні методи з використанням передових технологій. Використання мультимедійних засобів та технологій навчання стає важливою частиною нових освітніх стратегій. Мета статті – покращити якість навчання та викладання англійської мови у ВНЗ, щоб підготувати студентів до успішної комунікації в міжнародному середовищі та викликати підвищений інтерес до вивчення англійської мови. Методологія дослідження ґрунтується на детальному вивченні та аналізі наявних науково-практичних та інтернет-ресурсів, які стосуються методів викладання англійської мови, а саме: комунікативного (призначений для створення мовного середовища, де студенти можуть навчатися мови природним шляхом, наділені мотивацією та можливістю ефективно спілкуватися іноземною мовою) та конструктивістського (базується на ідеї конструктивізму в психології та освіті) методів. Традиційні (граматико-перекладний, аудіолінгвістичний та ін.) та альтернативні (проєктів, ігор, використання мультимедійних технологій, інтерактивного навчання, контекстного навчання та ін.) методи досліджено та проаналізовано на основі зіставлення. Наукова новизна нашого дослідження полягає в пошуку ефективних альтернативних методик викладання англійської мови як іноземної в немовних вищих навчальних закладах та запровадження їх у навчальний процес. Висновки. Вивчення іноземних мов з інтеграцією сучасних інтернет-технологій в освітній процес відкриває перед студентами можливості вдосконалення мовних навичок і розвитку компетенцій. Із запровадженням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес відкриваються нові можливості для покращення процесу викладання та навчання. Застосування інноваційних методів дає змогу більш індивідуалізовано підходити до потреб та рівня знань кожного студента. Залучення до співпраці з міжнародними організаціями та партнерами може збагатити навчальний процес та надати студентам можливість спілкуватися з носіями мови та вивчати англійську мову в реальних ситуаціях.

Посилання

Білоцерковець А. Новітні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ. Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з питань методики викладання іноземної мови, 15 травня 2017 р. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. С. 20–30.

Гончаренко Т. Мотивація вивчення іноземної мови як соціальна функція освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія. 2010. № 4. С. 47–55.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с. С. 3–10.

Гришкова Р. О. Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. С. 220–300.

Даниленко Л. Д. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій : зб. наук. праць. Херсон : ЦНТЕІ, 2016. С. 5–7.

Дичківська І. Л. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2014. С. 337–350.

Скуратівська М. О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі України. Журнал «Науковий огляд». 2015. № 4. С. 15–17.

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Дата звернення: 10.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20