Вимоги до оформлення статей

Порядок елементів статті:

- шифр УДК;

- прізвище та ім’я (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса установи, емейл автора (усіх співавторів), індекс ORCID – двома мовами (українською та англійською).

- назва статті (напівжирним шрифтом) – двома мовами (українською та англійською).

- розширена структурована анотація наукової статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті – двома мовами (українською та англійською).

Якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті.

- список використаних джерел мовою оригіналу (посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне по-силання. Загальні положення та правила складання»);

- References (транслітерація).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Структура тексту

Текст статті повинен мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги

Текст статті повинен бути набраний у редакторі WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; береги – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25.

Обсяг статті – не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друк. знаків).

У формулах використовуються тільки загальноприйняті символи. Всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

Приклад оформлення за посиланням