Приклад оформлення

УДК 159.923.2.072

Людмила МАТОХНЮК
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології,
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»
Lyda1974@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6316-2352

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ В КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Анотація. Мета статті полягає в дослідженні впливу інформації на психологічний стан особистості та шляхи захисту себе від дезінформації. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні філософського (системності, діалектичної суперечності, єдності якості та кількості, діалектичного заперечення, розвитку, причинності та ін.); загальнопсихологічного (психологічна теорія вчинку, єдності психіки і діяльності, розвитку; системності; концепція суб’єкта психічної активності та ін.) та конкретно-тематичного (основні положення психології комп’ютеризації; концепція трьох хвиль цивілізаційного розвитку; застосування комп’ютерів у психологічних дослідженнях та ін.) принципів з методами системності, науковості та верифікації. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу наукової літератури та результати емпіричного дослідження, здійснено аналіз впливу інформації на психологічний стан особистості та розроблено шляхи протидії дезінформації та збереження психологічного здоров’я особистості. Висновки. Піддаючись впливу інформаційної війни, яка є стресогенним фактором, людина переживає такі психічні стани, як напруга, роздратування, гнів, розгубленість, навіть безвихідь. Тому якщо стрес діє тривалий час, то це може призвести до фізіологічного та психічного виснаження, а отже, втрати однієї зі значущих цінностей нашого життя – здоров’я. Звичайно, ступінь реагування на стрес-фактори залежить від багатьох суспільних чинників та особистісно-типологічних якостей самої людини.
Ключові слова: інформація, дезінформація, стрес, тривожність, стабільність, особистість.

Liudmyla MATOKHNIUK
Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Head of the Department of Psychology, Public Higher Educational Establishment “Vinnytsia Academy of Continuing Education”
Lyda1974@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6316-2352

THE INFLUENCE OF INFORMATION ON THE PSYCHOLOGICAL STATEOF THE INDIVIDUAL IN CRITICAL SITUATIONS

Abstract. The purpose of the article is to study the impact of information on the psychological state of the individual and ways to protect themselves from misinformation. The research methodology is based on a combination of philosophical (systematic, dialectical contradiction, unity of quality and quantity, dialectical negation, development, causality, etc.); general psychological (psychological theory of action, unity of psyche and activity, development; system; concept of the subject of mental activity, etc.) and specific thematic (basic principles of the psychology of computerization; the concept of three waves of civilization; the use of computers in psychological research, etc.) principles with methods of systematic, scientific and verification. The scientific novelty is that using the method of analysis of scientific literature and the results of empirical research analyzed the impact of information on the psychological state of the individual and developed ways to combat misinformation and preserve the psychological health of the individual. Conclusions. Being exposed to information warfare, which is a stressor, a person experiences mental states such as tension, irritability, anger, confusion, and even hopelessness. Therefore, if stress lasts for a long time, it can lead to physiological and mental exhaustion, and thus the loss of one of the most important values of our lives – health. Of course, the degree of response to stressors depends on many social factors and personal and typological qualities of the person.
Key words: information, misinformation, stress, anxiety, stability, personality.

Постановка проблеми.
Аналіз джерел та останніх досліджень.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Горбань Ю.О. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 1. С. 136–141.

REFERENCES:

1. Horban, Yu.O. (2015). Informatsiina viina proty Ukrainy ta zasoby yii vedennia [Information war against Ukraine and means of its conduct]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, (1), 136–141. [in Ukrainian]