ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СКЛАДНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМІВНИКІВ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТАРКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.15

Ключові слова:

психологічна готовність до життєдіяльності в умовах Антарктики, інтелектуальний складник психологічної готовності, стилі мислення, уява, соціально-психологічної періодизації вікових періодів у житті дорослої людини

Анотація

Мета статті – дослідити вікові особливості інтелектуального складника психологічної готовності українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики на прикладі 10 експедицій до Української антарктичної станції «Академік Вернадський». Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні філософського (системності, діалектичної суперечності, єдності якості та кількості, діалектичного заперечення, розвитку, причинності та ін.); загальнопсихологічного (психологічна теорія особистості, єдності психіки і діяльності, розвитку; системності; концепція суб’єкта психічної активності та ін.) та конкретно-тематичного (основні положення психології діяльності в екстремальних умовах; концепція соціально-психологічної періодизації вікових періодів у житті дорослої людини нашого часу; структурування психологічної готовності до діяльності та ін.) принципів з методами системності, науковості та верифікації. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу наукової літератури та результати емпіричного дослідження, проаналізовано вікові особливості інтелектуального складника психологічної готовності до життєдіяльності в екстремальних умовах на прикладі 10 українських антарктичних експедицій та доведено необхідність психологічної діагностики для зимівників з метою підвищення ефективності життєдіяльності в Антарктиці. Висновки. Визначено структуру психологічної готовності до життєдіяльності в екстремальних умовах, у якій інтелектуальний складник відіграє значну роль. Доведено, що є вікові відмінності в переважанні стилів мислення в різних вікових групах. Показники розвитку уяви найкращі в представників старшої вікової групи.

Посилання

Волошина В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. Загальна психологія: практикум : навч. посібн. Київ : Каравела, 2006. 280 с.

Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б. Анатомія і фізіологія людини. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 135 с.

Крутій К. Л., Зданевич Л. В. Огляд емпіричних досліджень щодо стратифікації сучасного дошкільного дитинства. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : сollective monograph. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. Vol. 2. С. 56–71.

Мірошниченко О. А. Вікові особливості психологічної готовності українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики : монографія. Житомир : Вид-во «Рута», 2023. 272 с.

Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. 2013. Вип. 25. С. 3–9.

Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Августюк М. М. Метакогнітивний моніторінг як регулятивний аспект метапізнання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. 2014. Вип. 28. С. 3–16.

Пишнов Г. Ю. Психофізіологічні механізми формування хронічного стомлення при високій напруженості праці : дис. … д-ра мед. наук : 14.02.01. Київ, 2012. 396 с.

Смирнов Б. А., Долгополова О. В. Психологія діяльності в екстремальних ситуаціях. Харків : Гуманітарний Центр, 2008. 292 с.

Afanasieiva N., Svitlychna N., Bosniuk V., Khmyrov I., Ostopolets I., Kholodnyi O. et al. (2019). Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of physical education аnd sport. 19: 1071–1077.

Chen N., Wu Q., Li H., Zhang T. & Xu C. (2016). Different Adaptations of Chinese Winter-Over Expeditioners During Prolonged Antarctic and Sub-Antarctic Residence. International journal of biometeorology. 60(5): 737–747.

Kokun O., Agayev N,. Pischko I. & Stasiuk V. (2020). Characteristic impacts of combat stressors on posttraumatic stress disorder in Ukrainian military personnel who participated in the armed conflict in Eastern Ukraine. International Journal of Psychology and Psychological Therapy 20: 315–326.

Kokun O. & Bakhmutova L. (2021). The impact of expeditioners’ personality traits on their interpersonal interactions during long-term Antarctic expeditions. Polish Polar Research. 42 (1): 59–78.

Moiseyenko E., Sukhorukov V., Pyshnov G., Mankovska I., Rozova K., Miroshnichenko O. et al. (2016). Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypothesis for multidisciplinary prospective studies in the Ukrainian «Akademik Vernadsky» station. EPMA Journal. 7(1). Articile 11.

Nicolas M., Suedfeld P., Weiss K. & Gaudino M. (2016). Affective, social and cognitive outcomes during a 1-year wintering in Concordia. Environment and Behavior 48: 1073–1091.

Węsławski J. (2020). Polar Research in public discourse – setting the stage. Oceanologia. 62: 634–636.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20