ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.18

Ключові слова:

інтелектуальні здібності, фундаментальні науки, розвиток, освітній процес, здобувачі освіти

Анотація

Мета статті – відтворити особливості розвитку загальних інтелектуальних здібностей здобувачів освіти до вивчення фундаментальних наук. У статті наголошено на тому, що розвиток загальних інтелектуальних здібностей здобувачів освіти передбачає формування таких ключових компетенцій, як логічне мислення, критичне мислення, проблемне мислення, творче мислення, комунікативні навички, навички самоорганізації та саморегуляції, навички критичної оцінки інформації, дослідницькі навички. Вказано на те, що загальний розвиток інтелектуальних здібностей здобувачів освіти до вивчення фундаментальних наук є важливим складником системи освіти, що сприяє формуванню компетентного, творчого і свідомого громадянина, здатного до самореалізації в сучасному світі. Методологія дослідження ґрунтується на тому, що фундаментальні науки, як-от фізика, хімія, біологія та математика, вивчають головні принципи, що лежать в основі всіх наукових дисциплін. Наукова новизна полягає в тому, що вивчення фундаментальних наук вимагає аналітичного, критичного та творчого мислення. Здобувачі освіти повинні вміти аналізувати інформацію, виявляти логічні зв’язки, здійснювати гіпотези та робити експерименти. Це може бути досягнуто за допомогою розвитку критичного, аналітичного й творчого мислення, проблемного навчання та сприяння творчості. Вивчення фундаментальних наук має свої переваги. Воно допомагає розвивати логічне мислення, критичне мислення та аналітичні вміння. Знання фундаментальних наук може використовуватися в багатьох галузях, включно з технологіями, медициною, науковими дослідженнями тощо. Також зроблено акцент на недоліках загальних інтелектуальних здібностей здобувачів освіти під час опанування певних компетентностей: відсутність мотивації, обмежена увага та концентрація, недостатня розвиненість критичного мислення, недостатні навички саморегуляції, відсутність передбачуваності, велика кількість абстрактних понять і термінів, незрозуміла методика викладання тощо. Вивчення фундаментальних наук допомагає здобувачам освіти розуміти природу світу навколо нас, розвивати науковий підхід до розв’язання проблем та навички критичного мислення.

Посилання

Бабій М. Ф. Розвиток інтелектуальних здібностей у процесі навчально-ігрової взаємодії. Психологія: реальність і перспективи. № 12. 2019. С. 15–20.

Бочарова О. А. Обдарованість та проблема виявлення здібностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. 2009. С. 85–93.

Гнатюк О. В. Розвиток мотивації до навчання обдарованих учнів в освітньому просторі. Розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі: ціннісний вимір: тези доповідей Х наук.-практ. семінару., 23 квітня. 2020 р. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. С. 16.

Гнатюк О. В. Розвиток творчих здібностей здобувачів початкової освіти в сучасних умовах навчання: психологічний аспект. Психологічні проблеми творчості. 2022. С. 47–57.

Дем’яненко В. М., Дем’яненко В. Б., Стрижак О. Є. Фундаментальність як основа інформатичної підготовки учнів Малої академії наук України. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 8–9 . 2013. С. 96.

Доценко С. О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади) : монографія. Харків : «Мітра». 2018. 380 с.

Касянова Г. В. Методична система контролю розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі вивчення фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. № 12. 2006. С. 277–279.

Касянова Г. В. Формування навчального середовища для розвитку інтелектуальних здібностей учнів під час навчання фізики в основній школі. Освітнє середовище як методична проблема: зб. наук. праць. Херсонський державний університет. Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. С. 115–118.

Клименюк Ю. М. Особливості навчання інтелектуально обдарованих учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. № 33. 2007. С. 55–57.

Крикляс К. В., Крикляс В. Г., Дмитрієва Н. Б. Розвиток здібностей здобувачів освіти, як один із факторів процесу навчання. Актуальні питання стоматології. Одеса, 2023. С. 12–17.

Міненко Н. М. Методологічні основи проблеми розвитку інтелектуальних умінь молодшого школяра у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. № 35. 2007. С. 188–192.

Новікова О. О., Валькова Г. В. Формування емоційного та соціального інтелекту в здобувачів освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. Випуск 45. 2021. С. 98–104.

Подшивайлов Ф. М. Мотивація досягнення та рівень розвитку інтелектуальних здібностей старшокласників. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 4. 2015. С. 42–46.

Шаров С. В., Філіпов І. К. Розробка інформаційної системи з навчально-виробничих практик. Фізико-математична освіта. 2017. № 3 (13). С. 194–198.

Шарова Т., Кремінський Б., Сафонов Ю., Шаров С. Залучення обдарованої молоді до участі в інтелектуальних змаганнях в Україні. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Випуск 62. 2023. С. 261–269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20