СТАН ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.02

Ключові слова:

відходи, тверді побутові відходи

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу твердих побутових відходів та їх управління в контексті сучасних екологічних викликів. Досліджено ситуацію з побутовими відходами в Черкаській області на підставі даних за 2021 рік. Висвітлено проблемні аспекти та запропоновано можливі шляхи оптимізації систем управління відходами для забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки регіону. Впровадження ефективності стратегій управління твердими побутовими відходами (ТПВ) є нагальною задачею для багатьох регіонів. Стан побутових відходів у Європі є предметом серйозної уваги та стратегічного планування. Країни Європейського союзу активно впроваджують програми з управління відходами та просуваються у напрямку циркулярної економіки. Це включає вдосконалення відновлювальних технологій стимулювання переробки матеріалів та редукцію сміттєвих відходів. Європа акцентує на підвищенні усвідомленості громадськості та ефективному використання ресурсів для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Мета статті полягає в глибокому аналізі стану управління та оброблення побутових відходів у Черкаській області з фокусом на 2021 рік. Вивчення ефективності існуючих стратегій, ідентифікація ключових проблем та запропонування інноваційних рішень спрямовані на покращення екологічної стійкості та оптимізацію управління відходами в регіоні. Наукова новизна роботи полягає у глибокому аналізі впливу глобальних тенденцій управління твердими побутовими відходами. Дослідження враховує інтеграцію міжнародних стратегій в управління відходами та виявляє ключові фактори, що визначають сталість та відповідальність у поводженні з відходами у цьому регіоні. Вперше висвітлено можливості циркулярної економіки та інноваційні підходи для досягнення екологічної стійкості. Методологія дослідження базується на комбінації кількох методологічних підходів. Перш за все використовується аналіз статистичних даних за 2021 рік щодо обсягів та складу твердих побутових відходів в Черкаській області. Додатково проводиться літературний огляд, щоб оцінити вплив глобальних стратегій та передовий досвід регіонів на місцеву ситуацію. Висновки. Розроблений регіональний план управління відходами дозволить створити фундамент та обрати оптимальний сценарій по впровадженню комплексної системи поводження з відходами в області до 2030 року з поділом території регіону на кластери.

Посилання

В Умані працюватиме сміттєсортувальна лінія: веб-сайт. URL: https://uman–rada.gov.ua/index.php/novyny/item/7254–upravlinnia–statystyky–informuie (дата звернення: 15.02.2024)

Відходи 1–4 класу небезпеки: їхні види та класифікація: веб-сайт. URL: https://kf–systems.com.ua/blog/vidhodi–1–4–klasu–nebezpeki (дата звернення: 12.02.2024).

ДБН В.2.4–2–2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Офіційне видання. Держбуд України, Київ 2005. – 68 с. URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dbn_v.2.4-2-2005_poligoni_tverdikh_pobutovikh_vidkhodiv_-_zi_.pdf (дата звернення: 23.01.2024).

Договір про заснування Європейської Спільноти: Договір 994_017 від 01.01.2005: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017 (дата звернення: 22.01.2024).

Закон України «Про відходи» (вiд 05.03.1998, з подальшими доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98–%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 13.02.2024).

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово–комунального господарства України від 10.01.2006 № 5 «Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів і звалищ твердих побутових відходів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0005667-06#Text (дата звернення: 22.01.2024)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів № 12 від 14.01.1999 зі змінами від 25.01.2016 Наказ № 25 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів» : URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99#Text (дата звернення: 06.02.2024)

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2021 році. URL: https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/natsionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnogo-pryrodnogoseredovyshha-v-ukrayini/ (дата звернення: 22.01.2024)

Переробка сміття в Європі: який досвід можуть перейняти сумчани. URL: https://rama.com.ua/pererobka–smittja–v–ievropi–jakij–dosvid–mozhut–perejnjati–sumchani/ (дата звернення: 19.01.2024).

Kaza S., Yao L.C., Bhada–Tata P., Van Woerden F. What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development. Washington, DC : World Bank. 2018. Retrieved from URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02