ОРТОБІОТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.04

Ключові слова:

фахова підготовка, військовослужбовець, Національна гвардія України, соціальна, культурна, професійна компетентність, ортобіотичний підхід, особистість

Анотація

Мета публікації – дослідити потенціал використання ортобіотичного підходу у формуванні соціально значущих компетентностей майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні праксеологічного, системного діяльнісного й аксіологічного підходів, передбачає опору на оптимізм як ключову ознаку ортобіотичного підходу. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу наукової літератури, локальних документів, визначено організаційні й змістові регламенти фахової підготовки майбутніх військовослужбовців у Національній академії Національної гвардії України. Зазначено, що соціально значущі компетентності можна угрупувати на власне соціальні, професійні, особистісні компетентності. Ортобіотичний підхід передбачає застосування когнітивних методів синтезу знань фізичної культури, біології, технологій здоров’язбереження в змісті освітніх компонент освітніх програм. Цей підхід також передбачає усунення впливу негативних, підтримання сприятливих для здоров’я факторів: культура розумової праці, інформаційна гігієна, раціональний режим харчування, сну і відпочинку; організація індивідуально доцільного режиму рухової активності. Висновки. Формування соціально значущих компетентностей майбутніх військовослужбовців у процесі фахової підготовки в Національній академії Національної гвардії України відбувається через організацію навчального середовища й комунікації з особовим складом. Ортобіотичний підхід визначає цінність технологій персоналізації фахової підготовки, цілеспрямованого психологічного супроводу всіх аспектів комунікації з особовим складом. У статті зазначено про те, що в Національній академії Національної гвардії України зміст освітніх компонент передбачає використання технологій розвитку аналітичного, критичного, дивергентного мислення, орієнтування майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України на цінності здорового способу життя, життєвого оптимізму, інформаційної та емоційної гігієни. Особливо цінним, на наш погляд, є практика використання в навчальних просторах доступних каналів інформації про позитивний життєвий досвід військовослужбовців Національної гвардії України, підвищення адаптаційних можливостей організму через включення внутрішніх резервів кожної особистості майбутнього військовослужбовця, формування досвіду опори на ментально зумовлені ресурси ззовні. Апріорного значення в контексті ортобіотичного підходу набуває персоналізація навчального досвіду для формування компетентності повноцінного культурного життя, використання широкого тлумачення гігієни для забезпечення ладу в житті, опанування актуальних практик підтримки життєвого оптимізму для вироблення відчуття насиченого життя, підтримки психологічного благополуччя.

Посилання

Бєлякова С. М., Бочаріна Н. А., Стеценко А. І. Емпіричне дослідження особливостей ціннісних орієнтацій дорослих. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, 2022. № 1, с. 77–82. URL: https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.1.15

Богучарова О. І. Психологія ставлення до здоров’я: парадигми, моделі, чинники розвитку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2013. 40 с.

Боровик Л., Боровик О., Басараба І. Порівняльний аналіз профілів керівників структурних підрозділів органів сектору безпеки та оборони України. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія». 2023. №3. URL: https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-3.01. URL: https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/ped-psyh/article/view/58

Ворожбіт-Горбатюк В., Абсалямова Л. Теорія ортобіозу про психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Психологія. Випуск 2. 2022. С. 56–59. URL: https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.2.11

Ворожбіт-Горбатюк В. В., Борисенко Н. О. Високий моральний дух курсантів (слухачів, студентів) військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти – ресурс сили в епоху інформаційних війн. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс : монографія / за ред. В. А. Кротюка. Харків : ФОП Федорко М. Ю., 2021. С. 333–350.

Горбатюк А. А. Компетентності культури демократії в структурі вимог до військовослужбовця Національної гвардії України. Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 листопада 2023 р., с. Світязь Шацького району Волинської області. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 17–19. URL: https://doi.org/10.36059/978-966-397-331-9-3. URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/232

Данильченко О. А. Теоретичне обґрунтування технології формування компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 36. С. 147–151. URL : URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_32

Єманов В. В., Бєлай С. В. Трансформація освітнього процесу Національної академії Національної гвардії України в умовах відсічі збройної агресії проти України. Закарпатські правові читання. Право як інструмент стійкості та розвитку в умовах сучасних цивілізаційних викликів. Частина 2. 2023. URL: https://doi.org/10.36059/978-966-397-298-5-155

Національна академія Національної гвардії України. 2023. URL: https://nangu.edu.ua/about/mizhnarodnadiyalnist 10. Appleby D.C. The soft skills college students need to succeed now and in the future. Transferable skills for success in college and the workplace. American Psychological Association. 2017. URL: https://www.apa.org/ed/precollege/psn/2017/09/soft-skills

Robles M.M. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 2022. Vol. 75(4) P. 453–465. URL: https://homepages.se.edu/cvonbergen/files/2013/01/Executive-Perceptionsof- the-Top-10-Soft-Skills-Needed-in-Todays-Workplace.pdf

Rodina N.V. Prospects of Positive Psychology and Psychology of human ortobiozis in rehabilitation of antiterrorist operation participants] Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 2 (14) co-publ.: Publishing office: Accent graphics communications. Hamilton, ON, 2016. P. 55–61.

Ryff C., Keyes C. The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology 1995, Vol. 69, No. 4, University ofWisconsin-Madison. P. 719–727.

Tuning Educational Structures in Europe. Line 1. Learning Outcoraes. Corapetences. Methodology. 2001–2003. Phase 1. URL : www.relintdeusto.es/TuningProject/index.hta

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20