ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА КОМПЛЕКСОМ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ХВОЙНИХ РОСЛИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.03

Ключові слова:

хвойні рослини, морфологічні ознаки, біоіндикація, моніторинг, навколишнє середовище, екологічні стандарти

Анотація

Хвойні рослини є важливою складовою екосистем і відіграють значну роль у біосфері. Вони чутливі до змін навколишнього середовища, тому їх можна використовувати як біоіндикатори для моніторингу забруднення. Методологія дослідження. Під час написання роботи ми користувалися теоретичними методами: аналіз наукової літератури з теми, синтез, дедукція, індукція, порівняння, класифікація та метод узагальнення інформації. Під час виконання практичного дослідження застосовували польові, математичні, морфометричні методи біоіндикації. Наукова новизна. Розроблено методики визначення стану навколишнього середовища за комплексом морфологічних ознак хвойних рослин. Здійснено комплексну оцінку території Шевченківського мікрорайону м. Полтава різноманітними біоіндикаційними методиками, визначено загальний екологічний стан території дослідження, запропоновано актуальні шляхи поліпшення довкілля мікрорайону. Висновки. Результати усіх методик показали, що найбільш чистими є території, на яких знаходяться досліджувані точки № 4 та № 9, оскільки одна з них є приватним сектором міста, який віддалений від автодоріг з інтенсивним транспортним потоком, а інша є приміською зоною з переважанням сільської місцевості, яка характеризується низькою щільністю висотної забудови та переважанням великих площ природних ландшафтів та екосистем. Для зменшення негативної дії господарської діяльності людини на навколишнє середовище міських територій варто запроваджувати комплекс спеціальних заходів, серед яких: реорганізація транспортних потоків у центральній частині міста та поблизу селітебних районів; контроль за якістю пального, широка пропаганда використання електричного транспорту та транспорту на біогазі; покращення діючих та встановлення нових пилоочисних систем та систем очищення стічних вод на підприємствах; реконструкція застарілих та аварійних каналізаційних систем; запровадження системи роздільного збору сміття та створення нових виробничих потужностей з його переробки та утилізації; постійний моніторинг екологічної ситуації у місті задля вчасного виявлення джерел масштабних загроз та генерації найвдаліших шляхів їх усунення та ін.

Посилання

Барабаш О. В. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря методом дендроіндикації. Екологічні науки: науково-практичний журнал. Київ, 2019. № 4 (27). С. 102–107.

Бондарчук М. М. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у смт. Нові Санжари (Полтавська обл.) за допомогою біоіндикатора Robinia Pseudoacacia L. Сучасні досягнення природничих наук: матеріали всеукр. студ. наук.-практ. конф., м.Полтава, 29-30 квітня 2020 р. Полтава, 2020. С. 33–34.

Горін М. О., Колєнкіна М. С. Rosa Canina та інші фіторекультиванти в природних та урбаногенних екосистемах. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів : вісник ХНАУ. 2016. № 2. С. 170–177.

Григорчук І. Д. Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам’янця-Подільського. Біологічні системи. 2016. Т. 8, Вип. 2. С. 212–218.

Гринюк А. А., Погоріла І. О. Біоіндикація стану атмосферного повітря м. Києва та Київської області за допомогою ялини звичайної (Picea Abies). Біологічні дослідження–2017: збірник наук. праць Ⅷ Всеукр. наук.- практ. конференції з міжнар. участю. 2017. С. 287–289.

Дудник Є. Г. Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області. Сільське господарство та лісівництво: журнал наук. виробнич. та навч. спрямування. Вінниця : ВНАУ, 2018. № 8. С. 160–168.

Караванович Х. Б., Глібовицька Н. І. Здатність деревних видів акумулювати важкі метали в умовах нафтозабруднених ґрунтів. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. Т.30. № 1. С. 83–87.

Равлик У. І., Карабин В. В. Методичні аспекти оцінювання екологічного стану довкілля в районах вуглевидобутку за результатами флуктуючої асиметрії берези повислої. Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи: матеріали Ⅱ міжнар. наук.-практ. конференції. Львів : ЛДУ БЖД, 2015. С. 94–96.

Сергєєва Л. А., Наконечний В. С., Вальченко О. І. Методика здійснення екологічного моніторингу за допомогою рослинних об’єктів. Екологія. Людина. Суспільство : збірка тез доповідей ⅩⅧ Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Київ, 2015. С. 48–49.

Філатова Н. О., Юсипіва Т. І. Стан біометричних показників хвої сосни звичайної та ялини колючої на урбанізованих територіях. Рослини та урбанізація : матеріали Ⅶ Міжнар. наук. практ. конф. Дніпро, 2018. С. 76–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02